اجزاء فرآورده: جوانه گندم، آلوئه ورا، بابونه، اسطوخدوس، بنفشه، گل سرخ